پست های در حال احداث
خطوط هوایی در حال احداث
خطوط زمینی در حال احداث
فروش انرژی و مشترکین
مشخصات پستهای بهره برداری شده 400 کیلو ولت
مشخصات پستهای بهره برداری شده 230 کیلو ولت
مشخصات پستهای بهره برداری شده 63 کیلو ولت
مشخصات خطوط هوايي بهره برداری شده 400 کیلو ولت
مشخصات خطوط هوايي بهره برداری شده 230 کیلو ولت
مشخصات خطوط هوايي بهره برداری شده 63 کیلو ولت
مشخصات خطوط زميني بهره برداری شده 230 کیلو ولت
مشخصات خطوط زميني بهره برداری شده 63 کیلو ولت